2018-05-21

Zakres obowiązków i kompetencji

Zakres obowiązków i kompetencji poszczególnych działów ZWIK:

 

Sekretariat:

 • Przyjmowanie i rejestrowanie wszelkiej korespondencji przychodzącej i wychodzącej do/ze Spółki,
 • Przyjmowanie reklamacji, skarg i wniosków w celu dalszego rozpatrzenia przez odpowiedzialne działy,
 • Udzielanie informacji z zakresu działalności ZWIK,
 • Informowanie klienta ZWIK o procedurach załatwiania spraw ze wskazaniem stanowisk odpowiedzialnych za czynność.

 

Biuro  Obsługi Klienta:

 • Informowanie o warunkach zawierania umów na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
 • Informowanie o taryfach za wodę i ścieki,
 • Informowanie o regulaminie świadczenia usług,
 • Wyjaśnianie sposobu rozliczania oraz zasad płatności za wodę i ścieki,
 • Sporządzanie i aktualizacja umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
 • Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych ewidencyjnych klientów,
 • Prowadzenie ewidencji wodomierzy,
 • Wymiana, montaż i demontaż wodomierzy,
 • Przyjmowanie odczytów wskazań wodomierzy,
 • Wystawianie faktur za wodę i ścieki,
 • Przyjmowanie i rozpatrywanie ankiet dotyczących badania satysfakcji klienta,
 • Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji dotyczących odczytów i wymian wodomierzy, rozliczeń i faktur za wodę i ścieki,
 • Windykacja zadłużeń za wodę i ścieki (wezwania do zapłaty, sprawy sądowe),
 • Wydawanie druków wniosków.

Kasa:

 • Przyjmowanie wpłat za wodę i ścieki,
 • Przyjmowanie wpłat za usługi.

Dział wodociągów i kanalizacji:

 • Pobór i uzdatnianie wody,
 • Przyjmowanie zgłoszeń o awariach na sieciach i przyłączach wod-kan,
 • Usuwanie awarii na sieciach i przyłączach wod-kan,
 • Budowa nowych i modernizacja istniejących przyłączy wod-kan,
 • Przyłączanie nowych odbiorców usług wod-kan,
 • Udrażnianie kanalizacji za pomocą specjalistycznego sprzętu WUKO SCK,
 • Dokonywanie częściowych i końcowych odbiorów technicznych sieci i przyłączy wod-kan,
 • Sporządzanie kalkulacji za usługi świadczone przez ZWIK,
 • Przyjmowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wod-kan od inwestorów,
 • Wynajem sprzętu (koparka, samochód specjalistyczny),
 • Sprawdzanie szczelności rurociągów przy użyciu sprzętu do zadymiania „Zadyma 01”
 • Zarządzanie i nadzór nad stacjami uzdatniania wody.

 

Oczyszczalnia ścieków:

 • Odbiór i oczyszczanie ścieków,
 • Obsługa przepompowni i tłoczni ścieków na terenie miasta i gminy Złocieniec,
 • Przeróbka osadów ściekowych na preparat „BIOCAL” do kondycjonowania gleby.
 • Wykonywanie podstawowych analiz wody i ścieków w zakresie kontroli wewnętrznej w zakładowym laboratorium

 

Dział Księgowości:

 • Informowanie klienta o bieżących należnościach i zadłużeniu,
 • Wystawianie faktur za usługi,
 • Windykacja zadłużeń (wezwania do zapłaty, sprawy sądowe)

 

Dział inwestycji, administracji:

 • Przyjmowanie wniosków i opracowywanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • Określanie warunków technicznych na wykonanie rozdziału instalacji wodociągowej lokalu mieszkalnego, montaż wodomierza do celów ogrodowych,
 • Uzgadnianie dokumentacji projektowej inwestycji w zakresie sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • Sporządzanie umów przyłączeniowych,
 • Sprawy związane z ochroną środowiska, ewidencja opłat emisyjnych, sprawozdania GUS,
 • Kadry- załatwianie formalności związanych z przyjęciem i zwolnieniem pracownika,
 • BHP,
 • Zamówienia publiczne-przetargi, organizacja i wydawanie materiałów przetargowych,
 • Zakupy materiałów potrzebnych do realizacji zadań Spółki.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się