2018-05-21

Zakres obowiązków i kompetencji

Zakres obowiązków i kompetencji poszczególnych działów ZWIK:

 

Sekretariat:

 • Przyjmowanie i rejestrowanie wszelkiej korespondencji przychodzącej i wychodzącej do/ze Spółki,
 • Przyjmowanie reklamacji, skarg i wniosków w celu dalszego rozpatrzenia przez odpowiedzialne działy,
 • Udzielanie informacji z zakresu działalności ZWIK,
 • Informowanie klienta ZWIK o procedurach załatwiania spraw ze wskazaniem stanowisk odpowiedzialnych za czynność.

 

Biuro  Obsługi Klienta:

 • Informowanie o warunkach zawierania umów na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
 • Informowanie o taryfach za wodę i ścieki,
 • Informowanie o regulaminie świadczenia usług,
 • Wyjaśnianie sposobu rozliczania oraz zasad płatności za wodę i ścieki,
 • Sporządzanie i aktualizacja umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
 • Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych ewidencyjnych klientów,
 • Prowadzenie ewidencji wodomierzy,
 • Wymiana, montaż i demontaż wodomierzy,
 • Przyjmowanie odczytów wskazań wodomierzy,
 • Wystawianie faktur za wodę i ścieki,
 • Przyjmowanie i rozpatrywanie ankiet dotyczących badania satysfakcji klienta,
 • Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji dotyczących odczytów i wymian wodomierzy, rozliczeń i faktur za wodę i ścieki,
 • Windykacja zadłużeń za wodę i ścieki (wezwania do zapłaty, sprawy sądowe),
 • Wydawanie druków wniosków.

Kasa:

 • Przyjmowanie wpłat za wodę i ścieki,
 • Przyjmowanie wpłat za usługi.

Dział wodociągów i kanalizacji:

 • Pobór i uzdatnianie wody,
 • Przyjmowanie zgłoszeń o awariach na sieciach i przyłączach wod-kan,
 • Usuwanie awarii na sieciach i przyłączach wod-kan,
 • Budowa nowych i modernizacja istniejących przyłączy wod-kan,
 • Przyłączanie nowych odbiorców usług wod-kan,
 • Udrażnianie kanalizacji za pomocą specjalistycznego sprzętu WUKO SCK,
 • Dokonywanie częściowych i końcowych odbiorów technicznych sieci i przyłączy wod-kan,
 • Sporządzanie kalkulacji za usługi świadczone przez ZWIK,
 • Przyjmowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wod-kan od inwestorów,
 • Wynajem sprzętu (koparka, samochód specjalistyczny),
 • Sprawdzanie szczelności rurociągów przy użyciu sprzętu do zadymiania „Zadyma 01”
 • Zarządzanie i nadzór nad stacjami uzdatniania wody.

 

Oczyszczalnia ścieków:

 • Odbiór i oczyszczanie ścieków,
 • Obsługa przepompowni i tłoczni ścieków na terenie miasta i gminy Złocieniec,
 • Przeróbka osadów ściekowych na preparat „BIOCAL” do kondycjonowania gleby.
 • Wykonywanie podstawowych analiz wody i ścieków w zakresie kontroli wewnętrznej w zakładowym laboratorium

 

Dział Księgowości:

 • Informowanie klienta o bieżących należnościach i zadłużeniu,
 • Wystawianie faktur za usługi,
 • Windykacja zadłużeń (wezwania do zapłaty, sprawy sądowe)

 

Dział inwestycji, administracji:

 • Przyjmowanie wniosków i opracowywanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • Określanie warunków technicznych na wykonanie rozdziału instalacji wodociągowej lokalu mieszkalnego, montaż wodomierza do celów ogrodowych,
 • Uzgadnianie dokumentacji projektowej inwestycji w zakresie sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • Sporządzanie umów przyłączeniowych,
 • Sprawy związane z ochroną środowiska, ewidencja opłat emisyjnych, sprawozdania GUS,
 • Kadry- załatwianie formalności związanych z przyjęciem i zwolnieniem pracownika,
 • BHP,
 • Zamówienia publiczne-przetargi, organizacja i wydawanie materiałów przetargowych,
 • Zakupy materiałów potrzebnych do realizacji zadań Spółki.

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..